Dokter Gigi

 1. Afina Hasnasari H., drg., MPH

 2. Ananda Dhea Soraya, drg.

 3. Ana Medawati, drg., M.Kes

 4. Arya Adiningrat, drg., Ph.D

 5. Dwi Aji Nugroho, drg., M.DSc

 6. Dyah Triswari, drg., M.Sc

 7. Dr. Erlina Sih Mahanani, drg., M.Kes

 8. Fahma Aldihyah Kunsputri, drg.

 9. Indri Kurniasih, drg., M.Med.Ed

 10. Iwan Dewanto, drg., MMR, Ph.D

 11. Pipiet Okti K., drg., MPH

 12. Ravik Fidayatika, drg.

 13. Sartika Puspita, drg., M.DSc

 14. Widyapramana, drg., M.DSc